St Peter Saints CYO: Basketball

Basketball

Week of December 24 Wed, Dec 26 Thurs, Dec 27 Fri, Dec 28
  COURT 1 COURT 1 COURT 1
5:00-6:00 Sullivan Sullivan Sullivan
6:00-7:00 Strippy Essenmacher Strippy
7:00-8:00 Diloreto Diloreto Dowdell
8:00-9:00 Dowdell Konno Diloreto
       
  COURT 2 COURT 2 COURT 2
5:00-6:00   Strippy Essenmacher
6:00-7:00 Essenmacher Adamonis Konno
7:00-8:00 Adamonis Dowdell Adamonis
8:00-9:00 Konno Hansen  

Week of December 24 Wed, Dec 26 Thurs, Dec 27 Fri, Dec 28
  COURT 1 COURT 1 COURT 1
10:00-11:00 Mass Tear Down    
11:00-12:30      
12:30-2:00      
2:00-3:30      
3:30-5:00      
       
  COURT 2 COURT 2 COURT 2
10:00-11:00 Mass Tear Down   Hansen
11:00-12:30 Hansen    
12:30-2:00      
2:00-3:30      
3:30-5:00      
       

Sat, Dec 29   Sun, Dec 30
  COURT 1   COURT 1
9:00-10:30   1:00-2:30  
10:30-12:00   2:30-4:00  
12:00-1:30   4:00-5:30  
1:30-3:00   5:30-7:00  
3:00-4:30      
4:30-6:00      
6:00-7:30      
7:30-9:00      
       
  COURT 2   COURT 2
9:00-10:30   1:00-2:30  
10:30-12:00   2:30-4:00  
12:00-1:30   4:00-5:30  
1:30-3:00   5:30-7:00  
3:00-4:30      
4:30-6:00      
6:00-7:30      
7:30-9:00