èééâøæ øááä | Revava Tigers: Welcome

Tigers 2006
èééâøæ øááä 2006 | Revava Tigers
äèééâøæ øááä | Revava Tigers

A boy's baseball team in the middle of the Shomron, Israel. See game results and recaps in "Games"
Photo, standing, ltr: Harel Yedidi, Shlomoh Goldis, Aviad Yemini, Harel Raviv, Coach Shmuel Goldstein Bottom row: Meir Goldstein, Ido Yedidi, Daniel Goldstein, Yair Raviv
We were active until 2006, and we have taken a break. We will hopefully resume activity in the near future (updated March, 2009)
----------------------------------------------------------------------
áúîåðä: äøàì éãéã, ùìîä âåìãéñ, àáéòã éîéðé, äøàì øáéá, îàîï ùîåàì âåìãùèééï
ùåøä úçúåðä: îàéø âåìãùèééï, òéãå éãéãé, ãðéàì âåìãùèééï, éàéø øáéá
----------------------------------------------------------------------


We Won 2006 by Shmuel


Sunday, April 22
Revava Graduates Start Their Own League

Some of the kids - who are no longer kids - have organized themselves into playing softball on the grounds of the ampitheatre in Revava. Kudos to them !!

Pitching in Zofit
At Zofit | äøàì æåø÷ ìùìîä òí ëåìí áø÷ò áöåôéú
Monday, May 29
Revava strong in 2006 | øááä îàã úçøåúé áùðú 2006

image_name2
Aviad | àáéòã éîéðé
äùðä éù ìðå úåöàåú îàã îåöìçåú, òí ùéù ðöçåðåú, ùéùä äôñãéí, åàçã úé÷å. åääôñãéí äéå îùç÷éí îàã ÷øåáéí (ëîå 3-2). âí äðöçåðåú.
--------------------------------------------------------------------------
This year, Revava is very competitive. We have had, so far, 6 wins, 6 losses, and 1 tie game (due to time). And our losses were close (like 3-2).


image_name3
Meir at first | îàéø âåìãùèééï

Motorized Dugout
Motorized Dugout | ñôñìéí òì äââ

äèééâøæ àåäáéí ìùáú òì äââ áòîöà ñááéí .
àáì äàåèå ìà àåäá àú æä
áúîåðä éù îéðéï ìùîàì: éàéø øáéá, äøàì øáéá, ðôúìé ÷éøùðáàåí, ãðéàì âåìãùèééï, éùé âåìãéñ, ëôéø âåø àøéä, ùìîä âåìãéñ, îúðéä øåæðáøâ
--------------------------------------------

If there's no dugout, the Tigers will use the roof of Shmuel's car. His car didn't like it too much, though. In the photo we have, ltr: Matanya Rozenberg, Shlomoh Goldis, Kfir Gur-Aryeh, Yishay Goldis, Daniel Goldstein, Naftali Kirshenbaum, Harel Raviv, Yair Raviv.


Tigers in Car A
Work before Play | òáåãä ìôðé äîùç÷


äèééâøæ äìëå ìòùåú àú äáãé÷åú äøôåàéåú á ì' àãø à' áøòððä. áúîåðä àðå øåàéí çì÷ îäçáø'ä çåæøéí äáéúä: ëôéø âåø àøéä, éàéø ñîîä, åàçåøä îúðéä øåæðáøâ, äøàì øáéá åòéãå éãéãé
-------------------------------------------------------

The Tigers schlepped down to Raanana to do their medicals this week, and we see in the photo some on their way home: Kfir Gur Arye, Yair Semama, and in the back, Matanya Rozenberg, Harel Raviv, and Ido Yedidi


Harel Yishay bag
äøàì øáéá åéùé âåìãéñ
Everyone helps with equipment | ëåìí òåæøéí òí äöéåã

image_name2
ðôúìé ÷éøùðáàåí åòéãå éãéãé

In Line Batting
éùé, ùìîä, äøàì, äøàì, ðôúìé
Everyone bats | ëåìí çåáèéí


Warm Ups
Warming up before practice | çéîåí ìôðé àéîåï

We warm up before every practice. Each player takes a turn leading the warm-ups.
Here we see: Ido, Nirya, Matanya, Daniel, Harel Raviv, Itiah Hozeh behind Naftali Kirshenbaum, Yair Raviv in the background, and our mascot, Sraya Goldis
------------------------------------------------
îúçîîéí ìôðé ëì àéîåï åîùç÷. ëàï àðå øåàéí òéãå, ðøéä, îúðéä, ãðéàì, äøàì øáéá, àéúéä çåæä îúçáà îàçåøé ðôúìé ÷éøùðáàåí, áø÷ò éàéø øáéá, åäâåø äçãù ìðå, ùøéä âåìãéñ
------------------------------------------------


Tigers Get Ready for 2005 | ì÷øàú ùðú úùñ"ä


äèééâøæ îúëåððéí ìàøâï îçãù òáåø ùðú úùð"ä
àðé ùîç ìáùø ùéù ìðå ÷áåöä).
áðé 8 - 10
äùç÷ðéí äí:

ðøéä ñôéø
ðôúìé ÷éøùðáàåí
îúðéä øåæðáøâ
ëôéø âåø-àøéä
òéãå éãéãé
àéúéä çåæä
çé ñîîä
éàéø ñîîä
ùìîä âåìãéñ
éùé âåìãéñ
äøàì øáéá
éàéø øáéá
éåñé ÷øàåñ
ãðéàì âåìãùèééï
äøàì éãéãé

ôúçðå ÷áåöä ìâéìàé 8-10, ãäééðå áðéí ëéúåú á' â' ã

äøùéîä ìîòìä äéà ñåôéú, åàéï ìðå î÷åí ìäöèøôåú ùì éìã çãù. àí éù éìã ùëáø ùç÷ äøáä áòáø, äåà éëåì ìäöèøó.

çåâ äáééñáåì îú÷ééí áéîé ùðé áùòä 17:00 òã 19:00, åáéîé ùéùé îùòä 14:00 òã 15:15.

=========================================
The Revava Tigers are gearing up for 2005.

We have set up an 8-10 y/o team. The list above is final, and there is no room for more players. The only exception is a player that has a great deal of experience.


Hannukah Tourney | èåøðéø çðåëä

äéå ìðå ùðé îùç÷éí îàã ëéôéí áçðåëä

-----------------------------------------
We had two really fun and interesting games during the Hannukah Tournament in Raanana. Bottom line: the Tigers are on the map, dude. The boys can play, and play well. They split the result of the double header, winning the first game, but losing the second.
------------------------------------


Good Game 1
âåã âééí | Good Game, Guys

áñåó ëì îùç÷ äùúé ÷áåöåú òåùåú ùåøåú ùåøåú, åàåîøéí "âåã âééí" - ãäééðå îùç÷ èåá, åîçéú ëôééí òí ä÷áåöä äéøéáä
áúîåðä øåàéí éàéø øáéá, äøàì éãéãé, ðøéä ñôéø (åàçåøéå ùç÷ï îøòððä), éùé âåìãéñ, òåã ùç÷ï ùì øòððä òí äîàîï ùìäí àéöé÷ ìåé, ðôúìé ÷éøùðáàåí, åäøàì øáéá
--------------------------------------------------------
The boys line up for "Good Game" after a good game against the Raanana Renegades in Raanana. In the photo we see Harel Raviv, Naftali, a Raanana Renegade next to Raanana coach Itzik Levi, Yishay Goldis, Nirya Sapir (with another Renegade behind him), Harel Yedidi, and Yair Raviv.