Nemesis Elite: 16u C. Garcia

 photo N-elitelogo_zps0daa888f.gif

Nemesis Elite 16u Garcia
~Academics-Softball-College~
Follow Nemesis Elite on...   for news & pics.

  photo N-elitelogo_zps0daa888f.gif

 About The Team

Team Calendar

Team Roster

Tournaments

    under construction photo: construction under_construction.jpg
    
Setting Up Section for the 2015/16 Season
 photo PicsArt_1415649136638_zpscgajzynr.jpg
 
 
 photo PicsArt_1415649376265_zpsv1cd3isv.jpg

 

 About The Team

Team Calendar

Team Roster

Tournaments

Subscribe to this site