District 17: Welcome

 

LL Baseball Sm-1.gif   Welcome to Texas District 17   LL Softball Sm-1.gif

District 17 Staff: District Administrator   Tom Edge (713) 303-5564
  Asst. DA   Bo Baudat (713) 473-6640
  ADA & Umpire Coordinator   Dick Masceri (281) 734-7724
         
  Asst. DA - Teenage Baseball   Mike Maris (713) 449-0779
  Asst. DA - Safety Officer   Randy Gray (713) 516-8576
  Asst. DA - Softball   Ronnie Yates (713) 817-8164
 

Asst. DA - Softball 

 

Nancy Glass

(713) 775-6583