Illinois District 13 - Metro League: Senior Metro Tournament

Tuesday, July 2
Sr. Metro Finals - Elgin Continental