TFC 96 Girls: Birthdays

Bday logo

OCTOBER BIRTHDAYS

 

Mandy Wright - 10/4

Shelby Bickes - 10/18

Carson Bell - 10/29