Indiana State Little League: Tournament News

Indiana State Tournament Rotation

The most recent approved tournament rotation:

 INDIANA STATE TOURNAMENT ROTATION

APPROVED BY THE STATE DISTRICT ADMINISTRATORS ASSOCIATION -  REV. 23 OCTOBER 2010

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 BJ GM/B13 G11   GJ B10 BS GS G10   B11
2 B11 BJ GM B10 G11 B13 GM   BS GS  
3   GJ   G10   GS G11 B11 GM   B10
4 BM     G11 BJ G10 GS B13 GJ GM  
5 GJ   BM GS B10 GJ B13   B11 G10 BJ
6 GS BM G10 BJ   BS B10 GM   B13 GJ
7 GM B10 GS/BLB B11 BS   GJ G10 G11 BM  
8 G10 BLB B11 GJ B13 BM   G11 B13 BS GS
9 B10 G10 BS B13 G10 G11   BJ BM   GM
10 B13 B11 B13   BM   BJ GJ GS B10 B13
11   BLG GJ/BLG GM GS B11 G10 BM   G11 BS
12   BS     GM   B11 BS B10 BJ BM
13     B10 BS   GM BM   BJ B11 G10
14 BS GS BJ BM B11 BJ   B10   GJ G11
                       
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3   GJ   G10   GS G11 B11 GM   B10
8 G10 BLB B11 GJ B13 BM   G11 B13 BS GS
1 BJ GM/B13 G11   GJ B10 BS GS G10   B11
2 B11 BJ GM B10 G11 B13 GM   BS GS  
11   BLG GJ/BLG GM GS B11 G10 BM   G11 BS
14 BS GS BJ BM B11 BJ   B10   GJ G11
9 B10 G10 BS B13 G10 G11   BJ BM   GM
10 B13 B11 B13   BM   BJ GJ GS B10 B13
6 GS BM G10 BJ   BS B10 GM   B13 GJ
7 GM B10 GS/BLB B11 BS   GJ G10 G11 BM  
5 GJ   BM GS B10 GJ B13   B11 G10 BJ
12   BS     GM   B11 BS B10 BJ BM
4 BM     G11 BJ G10 GS B13 GJ GM  
13     B10 BS   GM BM   BJ B11 G10